Betingelser

§ 1. Tilbud og aftale

1.1 Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og FB som formidler af denne.

1.2 En indgået kontrakt er bindende og omfatter lejemålet, som opgivet i beskrivelsen.

1.3 FB udlejer de beskrevne udlejningsenheder, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.

1.4 Den lejede udlejningsenheder må ikke uden særlig forudgående aftale beboes af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

1.5 Husdyr må ikke medbringes.

§ 2. Pris

2.1 De angivne priser i kataloger og på internettet er, som udgangspunkt, altid ekskl. diverse forbrugsvarer. Dette kan dog variere fra enhed til enhed pr. destination.

2.2 Fra FB side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsændringer samt væsentlige ændringer i prisene på el og olie.

2.3 De angivne priser er altid inkl. moms.


§ 3. Betaling, annullering & ændring

3.1 Et indgået lejemål bekræftes af FB ved fremsendelse af lejebevis til lejer.

3.2 Betaling af lejemål forfalder 30 dage før lejeperiodens start.

3.3 Ved bestilling senere end 30 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

3.4 Ved betaling erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.

3.5 Såfremt rettidig indbetaling ikke sker, kan FB annullere lejebeviset.

3.6 Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til FB og er først gældende fra den dag, den er i hænde og bekræftet af FB.

3.7 FB er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: Indtil 30 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af bruttolejen. Fra 1-30 dage før lejemålets påbegyndelse erlægges 80% af bruttolejen. Dog altid min. DKK 500,-.

3.8 Ændring af perioden kan ske indtil 30 dage før påbegyndelse af lejemålet, men kan pålægges et gebyr, såfremt lejebeviset er accepteret (beløbet er indbetalt), ellers ændres kontrakten uden beregning. En ændring af lejebeviset 1-30 dage før ankomst er ikke mulig.

§ 4. Depositum

4.1 FB kan til enhver tid opkræve et depositum. Dette opkræves senest ved nøgleudlevering og tjener til sikkerhed for, at den lejede enhed afleveres skadesfri og i ordentlig rengjort stand.

4.2 Depositummet returneres senest 2 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen er udført. Forbrug af el, opvarmning (herunder brænde), telefon, vand, ekstra inventar m.m. kan ikke modregnes i depositummet, men skal afregnes ved nøgleafleveringen.

§ 5. Afbestillingsforsikring

5.1 Det anbefales, at der tilkøbes en afbestillingsforsikring gennem FB. Prisen fastsættes udfra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår FB katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring.

Europæiske Rejseforsikring A/S,Frederiksberg Alle 3,DK-1790 København V

§ 6. Lejers ansvar

6.1 Lejer er forpligtet til at behandle udlejningsenheden med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.

6.2 Lejer er ansvarlig for udlejningsenheden samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet hos FB. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til FB, vil disse blive udfaktureret til lejer.

6.3 Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade udlejningsenheden i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles i rimelig tid før afrejse.

6.4 Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt udlejningsenhedens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med forsæt, forbeholder FB sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. FB vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

§ 7. Udlejers ansvar

7.1 FB fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

7.2 FB oplysninger om udlejningsenhedene er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. FB bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som den pågældende FB ikke er vidende om, kan FB ikke drages til ansvar for dette.

7.3 FB forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede udlejningsenheden med en lignende. Skulle sidstnævnte udlejningsenhed være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt.

7.4 FB påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.), ligesom FB ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

7.5 FB påtager sig et rimeligt ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

7.6 I forbindelse med denne aftale er der fra FB side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

7.7 Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysninger på Internettet der er gældende.

§ 8. Reklamationer

8.1 Eventuelle fejl og mangler ved udlejningsenheden skal meddeles senest 48 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf § 6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles FB straks efter indflytning.

8.2 Lejer er forpligtet til at indrømme FB en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for FB.

8.3 Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles.

§ 9. Force majeure

9.1 Lejebeviset kan uden varsel opsiges af FB som følge af almindelig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som FB ikke har indflydelse på.

§ 10. Tvister

10.1 Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Dansk rets regler skal finde anvendelse.